Κατολίσθηση

Ως κατολισθήσεις ορίζονται οι μετακινήσεις που λαμβάνουν χώρα σε φυσικά και τεχνητά πρανή.

Related entries

You may also like